OPĆI UVJETI POSLOVANJA
OPĆE ODREDBE
Primjena
Članak 1.
1) Općim uvjetima poslovanja trgovačkog društva EFEKT DESIGN SYSTEM J.D.O.O., za trgovinu i pružanje usluga (dalje u tekstu: Opći uvjeti) propisuju se uvjeti prodaje mikrocementa i njemu pripadajućih materijala proizvođača Cement design, reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, uz primjenu načela povjerenja u poslovanju, načela zaštite potrošača i osobnih podataka kao i svi važeći propisi kojima je reguliran odnos kupoprodaje.
2) Prodavatelj je trgovačko društvo EFEKT DESIGN SYSTEM J.D.O.O., za trgovinu i pružanje usluga Omladinska 2, 51000 Rijeka, OIB: 72609070006 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci (dalje: Prodavatelj). Kontakt Prodavatelja je email adresa croatia@cement-design.com, web stranica www.mikrocement.hr Kupac mikrocementa i pratećih materijala (dalje: Kupac) je svaka fizička ili pravna osoba koja u namjeri da kupi i postane vlasnik mikrocementa i pratećih materijala (dalje: Predmet) pristane isplatiti određenu ili odredivu cijenu za isti predmet.
3) Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta. Sklapanje ugovora putem web stranice www.mikrocement.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa EFEKT DESIGN SYSTEM j. d.o.o., Omladinska 2, Rijeka (dalje u tekstu: EFEKT DESIGN SYSTEM j. d. o. o.) u svojstvu prodavatelja. Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Materijalni nedostatak“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač. Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.mikrocement.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.mikrocement.hr. Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.mikrocement.hr regulirano je u skladu sa važećim zakonskim odredbama.
Članak 2.
1) Općim uvjetima reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Predmeta, cijene Predmeta, isporuke i predaje Predmeta, primitka Predmeta, povrata, dostave, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Predmeta.
2) Opći uvjeti sastavni su dio svakog pojedinačnog ugovora i vrijede za sve pojedinačne prodaje Predmeta iz članka 1. ovih Općih uvjeta dogovorene između Prodavatelja i Kupca, osim ako su izrijekom isključili njihovu primjenu.
3) Kupac sklapa kupoprodaju i pristaje na ove Opće uvjete prihvatom ponude elektroničkim putem, putem telefaksa ili telefona koji se snima te predstavlja valjan dokaz o prihvatu ponude, ili usmeno na prodajnom mjestu Prodavatelja, a pri kupnji putem internetske trgovine klikom kojim se potvrđuje narudžba.
4) Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.
5) Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti i istovjetni usmenom dogovoru.
6) Prodavatelj upoznaje Kupca sa sadržajem ovih Općih uvjeta naznakom na Ponudi, Predračunu i Računu te javnom objavom istih na web stranici www.mikrocement.hr. Na zahtjev Kupca Prodavatelj će Kupcu omogućiti Opće uvjete i u fizičkom pisanom obliku.
Cijena
Članak 3.
1) Prodavatelj određuje cijenu Predmeta na temelju uvjeta na tržištu te na temelju kalkulacije troška koja čini sastavni dio cijene objavljen u cjeniku predmeta.
2) Sve cijene izražene su dvojno, u eurima (EUR) i u hrvatskim kunama (KN). Sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine je euro. Cijene istaknute u kunama preračunate su prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 KN.
3) Svaki Kupac ima pravo uvida u cjenik iz stavka 1. ovog članka te u svakom trenutku ima pravo zatražiti ispis istoga.
4) Kupac nema dodatnih troškova u slučaju sklapanja ugovora na daljinu odnosno nema troškova daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.
5) Prodavatelj može posebne uvjete prodaje odobriti za pojedine oblike plaćanja.
Ponuda
Članak 4.
1) Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca, a koja se narudžba može dati u usmenom ili pisanom obliku u odnosu na bilo koji Predmet iz ponude Prodavatelja.
2) Kupac prihvatom Prodavateljeve ponude potvrđuje narudžbu.
3) Smatra se da je ponuda prihvaćena ukoliko je na temelju izdavanja iste u roku važenja ponude istaknutog na samoj ponudi Kupac uplatio cjelokupan iznos cijene ili predujma iz iste (dalje: predujam), odnosno pri kupnji putem internetske trgovine potvrdio narudžbu i izvršio uplatu cijene Predmeta u cijelosti. Nakon isteka roka u kojem ponuda vrijedi ona više nije važeća niti obvezujuća za Prodavatelja.
4) Predmeti se po ponudi u pravilu plaćaju unaprijed u cijelosti, izuzev ako je drugačije istaknuto u samoj ponudi.
Način plaćanja
Članak 5.
1) Kupac može plaćanje Predmeta na prodajnom mjestu Prodavatelja izvršiti uplatom putem transakcijskog računa, te ukoliko postoji mogućnost jednokratno putem kartica (Visa, Maestro i MasterCard) ili gotovinskom uplatom.
2) Kupac kupnju Predmeta putem internetske trgovine, interneta, telefona ili maila može izvršiti uplatom putem transakcijskog računa, a naknade za plaćanje u cijelosti snosi Kupac.
3) Kod plaćanja uplatom na transakcijski račun, na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem Internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu ili sl.
Izdavanje računa
Članak 6.
1) Račun će u papirnatom obliku biti dostavljen zajedno sa narudžbom na lokaciji dostave koju je izabrao Kupac ili u elektronskom obliku po dostavi na email Kupca.
2) Po primitku kupoprodajne cijene, Prodavatelj će Kupcu u elektronskom obliku na email Kupca, poslati potvrdu o uplati odnosno račun za predujam.
Isporuka (predaja)
Članak 7.
1) Prodavatelj je dužan predati Predmet Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Predmeta, a najdulje u roku od 120 dana od kada je Kupac prihvatio ponudu, a koji se prihvat potvrđuje kako je navedeno u članku 4. ovih OUP-a.
2) Za slučaj nastupa izvanrednih okolnosti, više sile i događaja koji su izvan utjecaja Prodavatelja, zbog kojih nije moguće izvršiti dostavu u roku iz prethodnog stavka ovog članka Prodavatelj će o tome izvijestiti Kupca, te će se rok dostave produljiti za vrijeme koliko su trajale izvanredne okolnosti zbog kojih nije bilo moguće izvršiti dostavu u roku.
3) Rok isporuke na koji se prodavatelj obvezuje naveden je na ponudi. Ukoliko se prodavatelj neće moći pridržavati navedenog roka, dužan je obavijestiti kupca o tome. Prodavatelj ima pravo raskida ugovora i oslobođen je obveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili ako je zbog naloga upravnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimjereno otežano ili postane nemoguće, a prodavatelj je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio narudžbu. U tom slučaju prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca, a kupac ima pravo izbora da li želi povrat uplaćenog novca ili želi da mu se uplaćeni predujam prebije s drugom narudžbom. U gore navedenom slučaju raskida ugovora i povrata uplaćenog novca ili prijeboja, kupac nema pravo na naknadu štete.
4) Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči, osobno ili putem posrednika, ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja isprava sadrži naznaku lokacije preuzimanja.
5) Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti punoljetna osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, te se time dostava kupcu smatra uredno izvršena.
6) Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju te odgovara za vidljive materijalne nedostatke.
7) Kupac je pri predaji Predmeta u poslovnici Prodavatelja obvezan Predmet pregledati te odmah obavijestiti Prodavatelja o eventualnim materijalnim nedostacima. U slučaju predaje Predmeta na adresi po izboru Kupca, Kupac je dužan o eventualnom materijalnom nedostatku Predmeta obavijestiti Prodavatelja u roku od 24 h od preuzimanja Predmeta, te isti Predmet u roku od 48h dostaviti Prodavatelju u adresu sjedišta kako bi Prodavatelj provjerio Predmet. Za poštivanje roka od 48 h kod dostave Predmeta Prodavatelju mjerodavan je trenutak predaje Predmeta dostavljaču. Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja, s kojima se nije rukovalo po uputama Prodavatelja i Proizvođača ili za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.
8) Prodavatelj nije dužan predati Predmet ako mu Kupac nije već isplatio cijenu Predmeta u cijelosti.
9) Ukoliko Kupac, bez opravdanog razloga, odbije preuzeti Predmet čija mu je predaja omogućena na ugovoren način i pravodobno, Prodavatelj može, ukoliko mu je cijena u potpunosti plaćena predujmom, Predmet poslati na adresu Kupca, navedenu u ponudi iz članka 4. ovih OUP-a, te ukoliko Kupac predmetnu pošiljku zaprimi, smatra se da mu je Predmet uredno predan, te je u tom slučaju Kupac dužan platiti izvanredne troškove dostave na njegovu adresu, pod uvjetom da je preuzimanje bilo ugovoreno u poslovnici Prodavatelja. Ukoliko je Kupac platio 100 % predujma, a Prodavatelju se Predmet vrati jer nije dostavljen Kupcu, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta iz prihvaćene ponude u svrhu naknade štete, te će pozvati Kupca da se izjasni o lokaciji ili broju računa te banci kod koje se isti vodi, odnosno o načinu na koji će mu se uplatiti povrat u visini 90 % cijene navedene u ponudi opisanoj u članku 4. ovih OUP-a (dalje: Poziv). Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.
10) Ukoliko je Kupac gospodarski subjekt koji , bez opravdanog razloga, odbije preuzeti Predmet čija mu je predaja omogućena na ugovoren način i pravodobno, Prodavatelj će ga obavijestiti da u roku 30 dana preuzme Predmet na lokaciji sjedišta Prodavatelja, ukoliko Kupac to ne učini smatra se da je Predmet uredno dostavljen, Kupcu iz ovog stavka ne vraća se uplaćeni predujam.
Dostava
Članak 8.
1) Dostava se vrši na području Republike Hrvatske. Cijena dostave ukoliko je Prodavatelj organizira iskazuje se u ponudi.
2) Troškove dostave u cijelosti plaća Kupac. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i obračunava se sukladno vrijednosti narudžbe.
3) Naručene proizvode Kupac može i osobno preuzeti u Poslovnici. Osobno preuzimanje se ne naplaćuje.
4) Dostava se vrši putem dostavne službe. Dostava se vrši na adresu navedenu u narudžbi. Kupac prihvaća odgovornost za točnost kontaktnih podataka i dostavne adrese.
5) Dostava se može obustaviti zbog više sile. U tom slučaju će Prodavatelj uložiti razumne napore i dogovoriti alternativni termin dostave.
Obrada i zaštita osobnih podataka
Članak 9.
1) Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedene podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa i na zakonskoj osnovi.
2) U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili i nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.
3) Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Prodavatelju kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem na email adresu, croatia@cement-design.com.
Pravo intelektualnog vlasništva
Članak 10.
1) U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj (tekstovi, fotografije, grafički elementi, video materijali, zaštitni znakovi) i dizajn, u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavatelja. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene, kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje bez izričitog pristanka Prodavatelja i nositelja autorskog prava je strogo zabranjena. Iznimno od navedenoga, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja.
2) Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja sudskih postupaka.
Članak 11.
1) Ako Kupac smatra da mu je u poslovnom odnosu s Prodavateljem povrijeđeno neko njegovo pravo, da se Prodavatelj ne pridržava ovih Općih uvjeta ili zakonskih odredbi kojima se uređuje zaštita potrošača, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22) ovlašten je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od navedenog događaja, dostaviti Prodavatelju pisani prigovor na croatia@cement-design.com.
2) Kako bi podnositelju prigovora sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, podnositelj prigovora obvezan je navesti točne podatke za primitak istog. Odgovor na prigovor biti će dostavljen u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora.
3) U svim sporovima koji nastanu u vezi primjene odredaba ugovora, općih uvjeta ili mjerodavnih propisa može se podnijeti prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
Završne i prijelazne odredbe
Članak 12.
1) Na odnose, međusobna prava i obveze Kupca i Prodavatelja primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske.
2) Za rješavanje mogućih sporova proizašlih iz odnosa Kupca i Prodavatelja, u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, isključivo su nadležni hrvatski sudovi. Mjesto ugovaranja i mjesto izvršenja usluge Prodavatelja je Republika Hrvatska.
3) Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.
4) Prodavatelj ulaže svaki razumni napor da svoje obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ispuni uredno i na vrijeme. Pritom, Prodavatelj ne odgovara za svako neispunjavanje obveza prouzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom).
Članak 13.
1) Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao Opće uvjete.
2) Opći uvjeti su dostupni na internetskoj stranici Prodavatelja, a na zahtjev Kupca bit će dostavljeni izravno Kupcu i u pisanom obliku na e-mail Kupca, a na zahtjev Kupca i na drugom mediju.
3) Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Izmjenama će se pristupiti samo u slučaju nužne potrebe radi usklađivanja propisa s propisima Republike Hrvatske, te u slučaju promjene internih zahtjeva Prodavatelja. Izmjene ovih Općih uvjeta biti će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.
4) Kupac je upoznat s time da je prilikom korištenja usluga Prodavatelja na internetskim stranicama dužan provjeriti u tom trenutku važeće Opće uvjete.
5) Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.
6) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici Prodavatelja i vrijede do njihove izmjene.
EFEKT DESIGN SYSTEM J.D.O.O., za trgovinu i pružanje usluga
Omladinska 2, 51000 Rijeka

U Rijeci 04. listopada 2023.